Wraz z początkiem września w życie weszła nowa struktura JPK dla faktur VAT RR. Zmiany dotyczą również sposobu wystawiania faktury VAT RR. Zobacz, jak aktualnie wygląda struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_FA_RR(1).

Czym jest faktura VAT RR?

Jest to dokument księgowy, który nabywca produktów rolnych ma obowiązek sporządzić w dwóch egzemplarzach. Oryginał dokumentu musi on, w świetle obowiązujących przepisów, przekazać sprzedającemu produkty.

Co się zmienia w strukturze faktury VAT RR od 1 września 2019 roku?

Na mocy przepisów z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520) zmianie uległa struktura logiczna JPK VAT_RR. Po modyfikacji nosi ona nazwę JPK_FA_RR(1).
Ponadto zmianie ulega obowiązek umieszczania na fakturze VAT RR informacji na temat numeru dowodu osobistego sprzedającego produkty rolne. Po zmianie nabywca towaru nie ma również obowiązku umieszczania na dokumencie księgowym daty wystawienia.
Zmiana, która obowiązuje nabywców i odbiorców produktów rolnych od 1 września tego roku zakłada także możliwość wystawiania i przesyłania dokumentów księgujących zakup drogą elektroniczną. Oprócz niej, e-mailem mogą być dostarczane również oświadczenia sprzedającego produkty rolne. Deklaracja powinna zawierać następujące sformułowania: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Co powinno znaleźć się na fakturze VAT RR?

Do elementów, które muszą znaleźć się na dokumencie księgowym, zalicza się między innymi:

  • imię i nazwisko dostawcy i nabywcy;
  • numer NIP lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
  • nazwy nabytych produktów rolnych;
  • jednostkę miary i liczbę nabytych produktów rolnych;
  • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
  • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
  • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury.