Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy kilka razy do roku w zależności od wybranego sposobu rozliczania z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorca może wybrać rozliczenie miesięcznie lub kwartalne.

Zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego ta zaliczka dotyczy. Analogicznie zaliczkę kwartalną musimy uregulować do 20 dnia miesiąca po zakończonym kwartale.

W przypadku złożenia zeznania rocznego oraz wpłacie podatku wynikającego z zeznania do 20 stycznia roku następnego, jesteśmy zwolnieni z wpłaty ostatniej zaliczki za grudzień lub IV kwartał.

Skala podatkowa

Przy wyborze tej formy opodatkowania obowiązek rozliczeń powstaje od miesiąca/kwartału, w którym dochód osiągnięty w danym roku rozliczeniowym przekroczył kwotę ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej, czyli kwotę 3089 zł.

Podatek liniowy

Od 1 stycznia 2018r. przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych jest zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych w danym roku rozliczeniowym, nie przekracza 1000 zł.

W przypadku gdy podatek przekracza 1000 zł, wpłacie podlega cała kwota.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przy ryczałcie podatek oblicza się odrębnie dla każdego miesiąca/kwartału, a nie narastająco jak przy zasadach ogólnych i podatku liniowym.

Dodatkowe informacje

Przy rozliczaniu, należy pamiętać o odliczeniu od dochodu składek ZUS zapłaconych w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Składki społeczne opłacone za lata ubiegłe, rozliczane są w roku ich zapłaty.